กฎ 3 ประการ สู่ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง

Share Button

รถกระเช้า
รถกระเช้า ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานในที่สูง ซึ่งความสูงในการทำงานแต่ละครั้งก็ย่อมแตกต่างกันออกไป แต่หากสูงในระดับที่หากเกิดข้อผิดพลาดและสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สิน และร่างกายได้ ก็ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

แนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย เมื่อต้องทำงานบน รถกระเช้า ในที่สูง หรือทำงานในที่สูง ควรพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้

1. เลือกปฏิบัติอย่างถูกลำดับ
ลำดับในการเลือกปฏิบัติงานควรเป็นดังนี้ คือ โดยปกติเมื่อต้องทำงานบนที่สูงจะต้องเลือกวิธีปฏิบัติงานที่สะดวก ขั้นตอนการทำงานซับซ้อนน้อยที่สุดและปลอดภัยมากกว่าเป็นลำดับต้น หากเป็นไปไม่ได้จึงให้เลือกวิธีการทำงานที่สะดวกน้อยลงแต่ความปลอดภัยต้องคงเดิม

2. ใช้อุปกรณ์ลดความรุนแรงจากการตก
เมื่อทำงานที่ระดับสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 6.5 เมตร ต้องใช้อุปกรณ์ลดความรุนแรงจากการตก ซึ่งการนำอุปกรณ์ชุดนี้มาใช้ ต้องบรรลุถึงเจตนารมณ์หลักดังนี้
– ลดความรุนแรงจากการตก โดยให้ช็อคอัฟซอฟเบอร์ หรืออุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก รั้งผ่อนแรงเป็นลำดับขั้นไม่กระตุกหยุดทันที
– กรณีเกิดเหตุ คนต้องไม่กระแทกพื้นหรือกระแทกกับโครงสร้างโรงเรือนหรือกระแทกกับสิ่งใดๆ ตามแนวดิ่ง ซึ่งมีผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้
ในการใช้งานรถกระเช้า คุณสมบัติของผู้ขับขี่ คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และพื้นที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ มีการระบุเอาไว้เป็นข้อกำหนดที่ครอบคลุมและชัดเจน ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานจึงควรปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ด้วย

ความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างแรกในการทำสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติงานกับรถกระเช้าหรือการทำงานในที่สูง ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงไม่ตั้งอยู่บนความประมาทในขณะปฏิบัติงาน